نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی آزمایشگاهی اثر فورفوریلاسیون بر مد ترکیبی شکست چوب راش

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 873-885

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی