نویسنده = �������������������� ������������
ارزیابی روند تغییرات مشخصه‏ های کمّی در یک تودة طبیعی بخش چلیر جنگل خیرود

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 655-665

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام