نویسنده = ���������������� ����������
بررسی ارتباط ویژگی آوندها و اشعه چوبی با فراوانی بیماری مرگ هلندی در درختان خانوادۀ نارون

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 453-462

جواد ترکمن؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ شقایق ذولقدری