نویسنده = �������� ���������� ��������
نقش گونۀ بلوط ایرانی (Quercus persica) در مسلح‌‌‌‌‌سازی خاک (مطالعۀ موردی: منطقۀ تبرک، حوضۀ بازفت)

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 31-38

مرضیه کاظمی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ حامد یوسف زاده