نویسنده = �������������� ����������
نخستین بررسی آناتومی چوب‌های فسیل درختان ایستاده از گروه شمشک در ناحیۀ قشلاق

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 97-107

نوشین طغرائی؛ مهدی یزدی؛ مائده فدایی خجسته