نویسنده = محمد دهمرده قلعه‌نو
ارزیابی انتشار فرمالدهید تخته‌فیبرهای دانسیته متوسط ساخته شده با مواد تثبیت‌کنندة دوست‌دار محیط‌زیست و الیاف پسماندة ریشة شیرین‌بیان

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 269-282

بتول کمشکی؛ علی بیات کشکولی؛ محمد دهمرده قلعه‌نو؛ رضا دهمرده بهروز؛ محسن شهریاری مقدم


تولید خمیرکاغذ حل‌شونده با فرایند سودا-آنتراکینون از الیاف ساقۀ کنف خودهیدرولیزشده در مفهوم پالایش زیستی

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 357-366

حسین جلالی ترشیزی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ علی خلیلی گشت رودخانی؛ محمدحسین اسماعیلی