نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی وضعیت حفاظت و نگهداری جاده در منطقة ارسباران

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 591-613

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان