نویسنده = جواد ترکمن
بررسی ارتباط ویژگی آوندها و اشعه چوبی با فراوانی بیماری مرگ هلندی در درختان خانوادۀ نارون

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 453-462

جواد ترکمن؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ شقایق ذولقدری


ارزیابی آثار تیمارهای S کوبی و پارافین در اندازه ترک مقاطع گرده‌بینه گونه‌های راش ، توسکا و ممرز

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-68

رامین نقدی؛ امیر حسین فیروزان؛ جواد ترکمن؛ جابر حسینی؛ اسماعیل قجر؛ عقیل مرادمند جلالی