نویسنده = ������������ ������������ �������� ��������
استفاده از هیدروکسید منیزیم به جای هیدروکسید سدیم در مرکب‏ زدایی مخلوط کاغذهای روزنامه و مجله باطله

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 517-529

حمیدرضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ محمد هادی آریائی منفرد