نویسنده = ������������ ������������
تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر ترکیب و تنوع پوشش‌های درختی در جنگل‌های قامیشله مریوان

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 225-233

کیومرث سفیدی؛ اکبر قویدل؛ محمد اسماعیل پور؛ شَیلان محمدی