نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی تأثیر گونه‌ها و کلن‌های مختلف صنوبر بر شاخص‌های زیستی خاک در شمال ایران

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 227-235

فائزه ثقفی؛ کامبیز طاهری؛ ندا قربان زاده