نویسنده = ������ �������������� ��������������
طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 667-677

رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی