نویسنده = ������������ ������������
بررسی ویژگی‌های تخته خرده‌چوب سبز ساخته‌شده با چسب طبیعی آرد ذرت / آرد کنجالۀ سویا

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-70

عمید فلاحت نژاد؛ حمید رضا منصوری؛ فرزانه حیدری


اثر مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیکی چوب‌پلیمر استایرن

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 361-374

فرزانه حیدری؛ مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده