نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تأثیر pH بر عملکرد افزودنی مقاومت خشک کایتوزان‌ـ نانوبنتونیت در خمیرکاغذ شیمیایی‌‌ـ مکانیکی پهن‌برگان

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 347-357

مهدی رحمانی نیا؛ مصطفی روحی؛ امید رمضانی؛ سید مجید ذبیح زاده