نویسنده = ������������ �������� ��������������
بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر زنده‌مانی بذر و رویش نهال‌های گونه کُنار(Ziziphus spina-christi L.)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 689-699

اعظم السادات صالحی؛ اسداله متاجی؛ وحید اعتماد؛ رضا بصیری