نویسنده = ������������ ����������������
تاثیر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر القای بافت جنین زا در چهار گونة کاج (Pinus L.)

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 377-389

الهه ناصری؛ سیامک کلانتری؛ روحانگیز نادری