کلیدواژه‌ها = نسبت سطح ریشه
نقش گونۀ بلوط ایرانی (Quercus persica) در مسلح‌‌‌‌‌سازی خاک (مطالعۀ موردی: منطقۀ تبرک، حوضۀ بازفت)

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 31-38

مرضیه کاظمی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ حامد یوسف زاده


تعیین وی‍ژگی‏های زیست‏‏‏ مکانیک گونة تبریزی به‏ منظور استفاده در زیست‏ مهندسی خاک

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 13-19

باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محبوبه فصحت؛ حمید صوفی مریو