کلیدواژه‌ها = سنجندة ASTER
برآورد مشخصه‌‌های ساختاری جنگل با استفاده از داده‌‌های سنجندة ASTER

دوره 65، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 461-474

سیاوش کلبی؛ اصغر فلاح؛ شعبان شتایی جویباری؛ جعفر اولادی قادیکلایی