کلیدواژه‌ها = تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF)
تأثیر رطوبت نسبی و درجه حرارت بر مؤلفه‏های خزشی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF)

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 347-357

مصطفی ابراهیمی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز اشکیکی