نویسنده = ������ ������������ ������
بررسی عوامل تأثیرگذار بر خسارت برف زودرس در توده‌های طبیعی (مطالعۀ موردی: بخش پاتم)

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-86

حسن سام دلیری؛ مقداد جورغلامی؛ جعفر فتحی؛ حامد زال‌نژاد