نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی عملکرد روش‌های گزینش متغیر در مدلسازی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 441-449

سمیه دهقانی نژاد؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی