نویسنده = �������� ���������������� ������������
بررسی و مقایسۀ رشد برخی گونه‌ها و ارقام صنعتی اکالیپتوس در منطقۀ گرمسیری مهران

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 83-91

جعفر حسین زاده؛ حسین سردابی؛ همایون زرین کاویانی