نویسنده = ���������������� ��������
ریزازدیادی توس از طریق کالوس برگ آن

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 199-207

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی