نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأثیر جایگاه بذر بر گیاه مادری و تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه اکالیپتوس

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 443-456

حمید سودائی زاده؛ مهدیه تجملیان؛ مژده خجسته