نویسنده = �������������� ������������ ��������
مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 713-723

فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ جمشید مختاری


واکنش جمعیت‌هایی از گز روغنی در محیط‌های مختلف کشت در تولید کالوس و باززایی

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 167-176

فرشته اسدی‌کرم؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی