نویسنده = �������������� ������������ ���������� ����������
تأثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنیِ بذر سه گونۀ زالزالک بومی ایران

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 135-146

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد