نویسنده = ������������������ ���������������� ����������
زیر نمونه‌گیری از درخت برای برآورد زی‌توده تاج و اجزاء مختلف آن

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 261-270

سیاوش بختیاروند بختیاری؛ هرمز سهرابی